AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE 1.-5. ROČNÍKU ZŠ a 1.-10 ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

Základní škola Kralupy nad Vltavou bude pro žáky 1.-5. ročníku ZŠ a 1.-10. ročníku ZŠ speciální otevřena od 3. 6. 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR se umožňuje „znovuotevření“ i těch základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, které v souladu s původním harmonogramem uvolňování opatření měly zůstat uzavřeny až do 30.6.2020. Konkrétně se jedná o žáky základní školy speciální (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku), dále o žáky 1. stupnězákladních škol/tříd zřízených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování, a o děti zařazené v přípravných stupních základní školy speciální.

Povinnosti zákonného zástupce pro přijetí žáka do výuky v prostorách školy:

 • Zákonný zástupce přihlásí dítě do vyučování do 2.6.2020 případně dodatečně aspoň 24 hod před jeho nástupem do školy formou:

e-mailu: jana.knezu@zsp-kralupy.cz

telefonem: 739 631 665

                  315 721 746

osobně  : v kanceláři v budově školy

 • Zákonný zástupce před nástupem vyplní a odevzdá Čestné prohlášení

         Ke stažení zde

 • Zákonný zástupce zajistí pro své dítě 1 čistou roušku a sáček pro uložení

Provoz školy :

 • Škola bude v provozu od 3.6.2020 do 26.6.2020
 • Vyučování bude probíhat od 8.00 – 11.40 hod.
 • Skupiny žáků budou rozděleny do 4 skupin:

1. třída. 1.-3. ročník

2. třída  1.-4. ročník ZŠ speciální

3. třída  5.-10. ročník ZŠ speciální

4. třída   4.-5. ročník  ZŠ

v každé třídě bude přítomen  třídní učitel a asistent pedagoga

 • Provoz školní družiny bude zajištěn od 12.30 – 15.30 hod.
 • Stravování bude zajištěno v prostorách školy z vlastních přinesených zdrojů

( ŠJ Komenského v tomto období nezajišťuje stravování pro žáky naší školy)

Hygienická opatření školy:

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN

 • docházka není pro žáky povinná
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • zákonný zástupce před prvním nástupem do školy odevzdá vyplněné čestné prohlášení a informaci o zvýšeném epidemiologickém riziku v kolektivu s blízkým kontaktem osob
 • vstup do školy bude umožněn pouze žákům za doprovodu pedagogického pracovníka
 • žáci i vyučující mají výjimku, v prostorách škol nejsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest
 • používání ochranných pomůcek bude nařízeno, bude-li to vyžadovat epidemiologická situace
 • ochrana úst a dýchacích cest bude vyžadována, pokud dojde k podezření, že někdo z přítomných v místnosti vykazuje příznaky nemoci COVID- 19
 • žákům bude orientačně měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem
 • bude požadována zvýšená hygiena, především mytí rukou, používání WC apod.
 • výuka bude probíhat v kmenových třídách, přestávky a vyučovací hodiny budou rozvrženy dle aktuálních podmínek
 • pohyb dětí v ostatních prostorách školy bude omezen, přestávky bude možné trávit na pozemku školy
 • pohyb dětí venku bude realizován po předchozím informování zákonných zástupců
 • škola bude zajišťovat při své činnosti zvýšená hygienická opatření uvedená v manuálu MŠMT, Ochrana zdraví a provoz ZŠ speciálních a škol/tříd zřízených podle §16, odst.9  Školského zákona období do konce školního roku 2019/2020 vydaného 27.5.2020

V Kralupech nad Vltavou 29.5.2020                         Mgr. Bohuslava Glasslová

                                                                                                           ředitelka školy