Z důvodu nákazy Covid-19 je škola dočasně uzavřena do 23.10.2020

Po tuto dobu jsou všichni žáci a pracovníci školy, kteří byli v prostorách školy ve dnech 29.9.- 8.10. 2020 z nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje v karanténě.

V případě klinických příznaků nemoci COVID-19  je doporučeno absolvovat test ( viz informace KHS)

Výuka ve všech ročnících probíhá distančně.

26.-30.10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Nástup do školy bude možný nejdříve 2.11.2020, tento termín je závislý na celkové epidemiologické situaci.

Aktuální informace sledujte na webu školy.

Informace o výuce podá třídní učitelka 

Informace o opatřeních poskytuje ředitelka školy

Využijte telefonní nebo mailovou komunikaci

15.10.2020                                                  Mgr. Bohuslava Glasslová

                                                                              ředitelka školy

Ukliďme Česko

22.9.2020  8.00-11.40 Ukliďme Česko – akce určená pro III. až IX. třídu. Přesunuto z důvodu předpokládaného špatného počasí. Bližší informace získáte od třídních učitelů.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

UPOZORNĚNÍ – Do prostor školy je omezen přístup cizím osobám. Vstup zákonných zástupců a dalších návštěvníků je povolen pouze se souhlasem vedení školy a s použitím ochrany úst a nosu.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 PROBĚHNE 1.9.2020 OD 8.00 V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH. Zákonní zástupci a ostatní návštěvníci školy budou mít do prostor školy přístup jen v ojedinělých případech s vědomím vedení školy a pouze s funkční ochranou úst a nosu.

Informace o rozvrhu tříd a organizaci začátku školního roku podají třídní učitel

Vydávání Vysvědčení

Vydávání Vysvědčení proběhne v následujících dnech:

22.6. od 8.30 do 11.40 hod. vydávání Vysvědčení VI. třídy – Mgr. Běla Lauermannová

23.6. od 8.30 do 11.40 hod. vydávání Vysvědčení VII. třídy – Mgr. Erika Strejčková

25.6. od 8.30 do 11.40 hod. vydávání Vysvědčení VIII. třídy – Mgr. Martina Rabochová

26.6. od 8.00 do 8.45 hod. vydávání Vysvědčení I., II., III., IV. třídy – Mgr. Alena Kobesová, Mgr. Veronika Balonová, Mgr. Iveta Himlová, Bc. Miroslava Rážová

NOVÉ INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE 2. STUPNĚ ZŠ

Žákům 2. stupně ZŠ naší školy bude od 8.6.2020 do 26.6.2020

umožněna přítomnost ve škole

Aktivity budou realizovány v prostorách školy podle tohoto rozpisu:

VI. třída (6. ročník) pondělí 8., 15. a 22. 6 2020 od 8.30 hod   Mgr. Běla Lauermannová

VII. třída (7. a 9. ročník) úterý 9., 16. a 23. 6 2020 od 8.30 hod Mgr. Erika Strejčková

VIII. třída (8. ročník) čtvrtek 11., 18. a 25. 6 2020 od 8.30 hod Mgr. Martina Rabochová

Zákonní zástupci a žáci se o rozsahu, formách a metodách aktivit dozví od svých třídních učitelů.

Přihlášení žáka do školy provádějte ve spolupráci se svými třídními učiteli formou mailu, telefonu nebo osobně ve škole.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter aktivit se nemusí žáci zúčastnit všech aktivit a v plném rozsahu.

 • Zákonný zástupce přihlásí dítě do vyučování aspoň 24 hod před jeho nástupem do školy formou:

e-mailu:

bela.lauermannova@zsp-kralupy.cz

martina.rabochova@zsp-kralupy.cz

erika.strejckova@zsp-kralupy.cz

telefonem:

739 631 665

315 721 746

osobně: v kanceláři v budově školy

 • Zákonný zástupce před nástupem vyplní a odevzdá Čestné prohlášení

           (uveřejněné na webu – viz čestné prohlášení) 

 • Zákonný zástupce zajistí pro své dítě 1 čistou roušku a sáček pro uložení

Provoz školy:

 • Škola bude v provozu pro žáky 2.stupně ZŠ od 8.6.2020 do 26.6.2020
 • Vyučování bude probíhat maximálně od 8.30 – 11.40 hod.

Hygienická opatření školy:

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN

 • docházka není pro žáky povinná
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • zákonný zástupce před prvním nástupem do školy odevzdá vyplněné čestné prohlášení a informaci o zvýšeném epidemiologickém riziku v kolektivu s blízkým kontaktem osob
 • vstup do školy bude umožněn pouze žákům za doprovodu pedagogického pracovníka
 • žáci i vyučující mají výjimku, v prostorách škol nejsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest
 • používání ochranných pomůcek bude nařízeno, bude-li to vyžadovat epidemiologická situace
 • ochrana úst a dýchacích cest bude vyžadována, pokud dojde k podezření, že někdo z přítomných v místnosti vykazuje příznaky nemoci COVID- 19
 • žákům bude orientačně měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem
 • bude požadována zvýšená hygiena, především mytí rukou, používání WC apod.
 • výuka bude probíhat v kmenových třídách, přestávky a vyučovací hodiny budou rozvrženy dle aktuálních podmínek
 • pohyb dětí v ostatních prostorách školy bude omezen, přestávky bude možné trávit na pozemku školy
 • pohyb dětí venku bude realizován po předchozím informování zákonných zástupců
 • škola bude zajišťovat při své činnosti zvýšená hygienická opatření uvedená v manuálu MŠMT, Ochrana zdraví a provoz ZŠ speciálních a škol/tříd zřízených podle §16, odst.9  Školského zákona období do konce školního roku 2019/2020 vydaného 27.5.2020

V Kralupech nad Vltavou 2.6.2020                           Mgr. Bohuslava Glasslová                                                                                                             ředitelka školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE 2. STUPNĚ ZŠ

Základní škola Kralupy nad Vltavou bude pro žáky 6.-9. ročníku ZŠ otevřena od 8. 6. 2020 do 26.6.2020

Žákům 2. stupně ZŠ bude umožněna přítomnost v budově školy.

V období od 8.6. do 26.6. 2020 budou mít žáci možnost 1 den v týdnu realizovat:

 • Individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku
 • Socializační aktivity
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které zůstaly ve škole
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Sledujte aktuální informace o termínech a způsobu a podmínkách realizace těchto aktivit.

V Kralupech nad Vltavou 29.5.2020                         Mgr. Bohuslava Glasslová

                                                                                                           ředitelka školy    

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE 1.-5. ROČNÍKU ZŠ a 1.-10 ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

Základní škola Kralupy nad Vltavou bude pro žáky 1.-5. ročníku ZŠ a 1.-10. ročníku ZŠ speciální otevřena od 3. 6. 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR se umožňuje „znovuotevření“ i těch základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, které v souladu s původním harmonogramem uvolňování opatření měly zůstat uzavřeny až do 30.6.2020. Konkrétně se jedná o žáky základní školy speciální (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku), dále o žáky 1. stupnězákladních škol/tříd zřízených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování, a o děti zařazené v přípravných stupních základní školy speciální.

Povinnosti zákonného zástupce pro přijetí žáka do výuky v prostorách školy:

 • Zákonný zástupce přihlásí dítě do vyučování do 2.6.2020 případně dodatečně aspoň 24 hod před jeho nástupem do školy formou:

e-mailu: jana.knezu@zsp-kralupy.cz

telefonem: 739 631 665

                  315 721 746

osobně  : v kanceláři v budově školy

 • Zákonný zástupce před nástupem vyplní a odevzdá Čestné prohlášení

         Ke stažení zde

 • Zákonný zástupce zajistí pro své dítě 1 čistou roušku a sáček pro uložení

Provoz školy :

 • Škola bude v provozu od 3.6.2020 do 26.6.2020
 • Vyučování bude probíhat od 8.00 – 11.40 hod.
 • Skupiny žáků budou rozděleny do 4 skupin:

1. třída. 1.-3. ročník

2. třída  1.-4. ročník ZŠ speciální

3. třída  5.-10. ročník ZŠ speciální

4. třída   4.-5. ročník  ZŠ

v každé třídě bude přítomen  třídní učitel a asistent pedagoga

 • Provoz školní družiny bude zajištěn od 12.30 – 15.30 hod.
 • Stravování bude zajištěno v prostorách školy z vlastních přinesených zdrojů

( ŠJ Komenského v tomto období nezajišťuje stravování pro žáky naší školy)

Hygienická opatření školy:

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN

 • docházka není pro žáky povinná
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • zákonný zástupce před prvním nástupem do školy odevzdá vyplněné čestné prohlášení a informaci o zvýšeném epidemiologickém riziku v kolektivu s blízkým kontaktem osob
 • vstup do školy bude umožněn pouze žákům za doprovodu pedagogického pracovníka
 • žáci i vyučující mají výjimku, v prostorách škol nejsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest
 • používání ochranných pomůcek bude nařízeno, bude-li to vyžadovat epidemiologická situace
 • ochrana úst a dýchacích cest bude vyžadována, pokud dojde k podezření, že někdo z přítomných v místnosti vykazuje příznaky nemoci COVID- 19
 • žákům bude orientačně měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem
 • bude požadována zvýšená hygiena, především mytí rukou, používání WC apod.
 • výuka bude probíhat v kmenových třídách, přestávky a vyučovací hodiny budou rozvrženy dle aktuálních podmínek
 • pohyb dětí v ostatních prostorách školy bude omezen, přestávky bude možné trávit na pozemku školy
 • pohyb dětí venku bude realizován po předchozím informování zákonných zástupců
 • škola bude zajišťovat při své činnosti zvýšená hygienická opatření uvedená v manuálu MŠMT, Ochrana zdraví a provoz ZŠ speciálních a škol/tříd zřízených podle §16, odst.9  Školského zákona období do konce školního roku 2019/2020 vydaného 27.5.2020

V Kralupech nad Vltavou 29.5.2020                         Mgr. Bohuslava Glasslová

                                                                                                           ředitelka školy                                  

NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA

ZŠ Jodlova 111 Kralupy nad Vltavou

přijme pro školní rok 2020/2021 kvalifikovaného učitele/učitelku – speciálního pedagoga pro výuku žáků s mentálním postižením.  Životopis zasílejte na e-mail bohuslava.glasslova@zsp-kralupy.cz,  případně volejte na tel. 315 727 293, 739 631 666.