Seznam přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2018-2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:   

143/2018

145/2018

 

V Kralupech nad Vltavou 27.4.2018

Mgr. Bohuslava Glasslová

ředitelka školy