Informace pro rodiče

POSTUP PŘI OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA NA VYUČOVÁNÍ NEBO AKCI ŠKOLY

Zákonný zástupce žáka odpovídá za řádné plnění povinné školní docházky svého dítěte.

Absence žáka, která je předem známa se oznámí škole formou žádosti o uvolnění, kterou vyřizuje třídní učitel, případně ředitel školy. (viz přiložené formuláře)

Po skončení absence je žák povinen neprodleně předložit omluvenku zákonného zástupce v ŽK, případně ji doložit dalším potvrzením.

 

Podrobně je postup popsán v platném školním řádu.

 

UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ PŘEDMĚTU

Zákonný zástupce může požádat o uvolnění svého dítěte z výuky nějakého předmětu ( nejčastěji tělesná výchova nebo pracovní výchova) .  Žádost zákonného zástupce musí být doložena lékařským posudkem dětského lékaře. Žádost  musí být předložena na začátku klasifikačního období a vyřizuje ji ředitel školy. Při kladném vyřízení žák není klasifikován z daného předmětu.

 

Podrobně je postup popsán v platném školním řádu.